อนุภาค

จาก Minecraft Wiki
(เปลี่ยนทางจาก Particle)

อนุภาค[fn 1] หรือ พาร์ทิเคิล (Particle) คือ กราฟิกพิเศษของไมน์คราฟต์

พฤติกรรม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

พาร์ทิเคิลดูเหมือนจะหันหน้าหาผู้เล่นเสมอและส่วนใหญ่จะหายไปภายในช่วงเวลาสั้น ๆ พาร์ทิเคิลจะชนบล็อกที่เป็นของแข็ง และจะช้าลงเมื่อผ่านใยแมงมุม แต่จะไม่มีผลใด ๆ ต่อเอนทิตี้ตัวอื่น ๆ มันสามารถถูกสร้างขึ้นโดยใช้คำสั่ง /particle

ประเภทของพาร์ทิเคิล[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ประเภทพาร์ทิเคิลและชื่อไอดีของพวกมันถูกแสดงอยู่ด้านล่าง พาร์ทิเคิลจะเป็นชื่อที่มีคำอุปสรรค์ว่า minecraft:[เฉพาะรุ่น Java].

ชื่อพาร์ทิเคิลที่มีดอกจัน (*) จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อตั้งค่าพาร์ทิเคิลเป็น "น้อยที่สุด" (Minimal)

ชื่อไอดี
ในรุ่นจาวา
ชื่อ
ในรุ่น Bedrock
คำอธิบาย รูปภาพ
ambient_entity_effect mobspellambient Beacon effects. Particle mobSpellAmbient.png
angry_villager villagerangry Attacking a villager in a village. Particle angryVillager.png
barrier ? Barrier blocks. Particle barrier.png
block* blockbreak Breaking blocks, sprinting, iron golems walking. Particle blockcrack.png
blockdust Breaking armor stands, falling. Particle blockdust.png
bubble bubble Entities in water, guardian laser beams, fishing. Particle bubble.png
bubble_column_up* ? Upwards bubble columns made by soul sand under water. Particle bubble column up.png
bubble_pop ? The top of bubble columns. Particle bubble pop.png
cloud evaporation After jumping into water while on fire[เฉพาะรุ่น Bedrock] or an entity dies[เฉพาะรุ่น Java และ Legacy Console]. Particle explode.png
crit crit Critical hits, bows, evoker fangs. Particle crit.png
current_down* ? Bubble column whirlpools made by magma blocks under water. Particle current down.png
damage_indicator* From mobs and players when hurt by a melee attack. Particle damageIndicator.png
dolphin ?

Trails behind swimming dolphins.


Particle dolphin.png
dragon_breath dragonbreath An ender dragon's breath and dragon fireballs. Particle dragonbreath.png
dripping_lava driplava Dripping lava through blocks. Particle dripLava.png
dripping_water dripwater Dripping water through blocks, wet sponges, leaves when raining. Particle dripWater.png
dust reddust Redstone ore, powered redstone dust, redstone torches, powered redstone repeaters. Particle reddust.png
effect spell Splash potions, lingering potions, bottles o' enchanting, evokers. Particle spell.png
elder_guardian* mobappearance (?) Elder guardians. Particle mobappearance.png
enchant enchantingtable From bookshelves near an enchanting table. Particle enchantmenttable.png
enchanted_hit Attacking with a sword or axe enchanted with Sharpness, Smite, or Bane of Arthropods. Particle magicCrit.png
end_rod endrod (?) End rods, shulker bullets. Particle endRod.png
entity_effect mobspell Status effects, lingering potions, tipped arrows, trading, withered armor (linger potion particles decrease when the "minimal" particle setting is used). Particle mobSpell.png
explosion* largeexplode Explosions, ghast fireballs, wither skulls, ender dragon death, shearing mooshrooms. Particle largeexplode.png
explosion_emitter* hugeexplosion Explosions, ender dragon death. Particle hugeexplosion.png
falling_dust fallingdust Floating sand, gravel, concrete powder, and anvils. Particle unstable gravel.png
firework* fireworksspark Firework rocket trail and explosion (trail is not shown when the "minimal" particle setting is used), when dolphins track shipwrecks and underwater ruins. Particle fireworksSpark.png
fishing waterwake Fishing. Particle wake.png
flame flame Torches, furnaces, magma cubes, spawners. Particle flame.png
happy_villager villagerhappy Bone mealing a crop, trading with villagers, feeding baby animals, walking or jumping on turtle eggs. Particle happyVillager.png
heart heart Breeding and taming animals. Particle heart.png
instant_effect mobspellinstantaneous Instant health/damage splash and lingering potions, spectral arrows. Particle instantSpell.png
item iconcrack Eating, thrown eggs, splash potions, eyes of ender, breaking tools. Particle iconcrack.png
item_slime slime Jumping slimes. Particle slime.png
item_snowball snowballpoof Thrown snowballs, creating withers,[note 1]creating iron golems[note 1]. Particle snowballpoof.png
large_smoke largesmoke Fire, minecart with furnace, blazes, water flowing into lava,[note 1]lava flowing into water[note 1]. Particle largesmoke.png
lava lava Lava. Particle lava.png
mobflame

Burning entities, blazes for example.


mycelium townaura Mycelium blocks. Particle townaura.png
nautilus nautilus Activated Conduits. NautilusParticle.png
note note Emitted from note blocks and jukeboxes[เฉพาะรุ่น Bedrock]. Particle note.png
poof* explode Explosions, death of mobs, mobs spawned from a spawner, silverfish infesting blocks. Particle cloud.png
? Creating snow golems [note 1] Particle snowshovel.png
portal portal Nether portals, endermen, endermites, ender pearls, eyes of ender, ender chests, dragon eggs, teleporting from eating chorus fruits, end gateway portals. Particle portal.png
rain rainsplash Rain. Particle droplet.png
smoke smoke Torches, primed TNT, droppers, dispensers, end portals, brewing stands, spawners, furnaces, ghast fireballs, wither skulls, taming, withers, lava (when raining), placing an eye of ender in an end portal frame,[note 1] redstone torches burning out[note 1]. Particle smoke.png
sneeze[กำลังมา: JE 1.14] N/A Baby pandas sneezing. Particle sneeze.png
spit* Llamas spitting at a player or mob. Particle spit.png
splash watersplash Entities in water, wolves shaking off after swimming, boats. Particle splash.png
squid_ink* ink Produced by squids when attacked. Particle squid ink.png
sweep_attack* A sword's sweep attack. Particle sweepAttack.png
terrain

?


totem_of_undying totem Activated totem of undying. Particle talisman.png
trackingemitter

?


underwater Seen whilst underwater. Particle suspended.png
witch witchspell Witches. Particle witchMagic.png
 1. a b c d e f g Particles do not appear in this situation, due to a bug: MC-10369

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

java pre-Classic
rd-160052เพิ่มพาร์ทิเคิล "blockcrack" (บล็อกร้าว)
java Indev
January 25, 2010เพิ่มพาร์ทิเคิล "flame" (เปลวไฟ)
java Infdev
June 18, 2010เพิ่มพาร์ทิเคิล "bubble" (ฟอง)
เพิ่มพาร์ทิเคิล "splash" (น้ำกระเด็น)
java Alpha
1.0.1เพิ่มพาร์ทิเคิล "reddust" (ผงเรดสโตน)
1.0.5เพิ่มพาร์ทิเคิล "snowballpoof"
1.2.0เพิ่มพาร์ทิเคิล "largeexplode" (ระเบิดขนาดใหญ่) กไ
เพิ่มพาร์ทิเคิล "portal" (พอร์ทัล)
java Beta
1.2เพิ่มพาร์ทิเคิล "note" (โน้ตเพลง)
1.8เพิ่มพาร์ทิเคิล "crit" (คริต)
เพิ่มพาร์ทิเคิล "hugeexplosion" (ระเบิดขนาดมหึมา)
เพิ่มพาร์ทิเคิล "townaura"
รุ่น Java
1.0.0Beta 1.9-pre4เพิ่มพาร์ทิเคิล "magicCrit" (คริตเวทมนตร์)
เพิ่มพาร์ทิเคิล "spell"
เพิ่มพาร์ทิเคิล "instantSpell"
เพิ่มพาร์ทิเคิล "mobSpell"
Beta 1.9-pre6Added "Particles" setting in Video Settings
?เพิ่มพาร์ทิเคิล "dripWater" (น้ำหยด)
เพิ่มพาร์ทิเคิล "dripLava" (ลาวาหยด)
1.4.212w32aเพิ่มพาร์ทิเคิล "angryVillager" (ชาวบ้านโกรธ)
เพิ่มพาร์ทิเคิล "happyVillager" (ช้าวบ้านดีใจ)
12w38aเพิ่มพาร์ทิเคิล "witchMagic" (เวทมนตร์แม่มด)
1.4.4เพิ่มพาร์ทิเคิล "mobSpellAmbient"
1.4.612w49aเพิ่มพาร์ทิเคิล "fireworksSpark" (ประกายพลุ)
1.7.213w36aเพิ่มพาร์ทิเคิล "wake"
เพิ่มพาร์ทิเคิลจากการตก
1.814w04aพาร์ทิเคิลสามารถเกิดได้โดยใช้คำสั่ง /particle
14w06aเพิ่มพาร์ทิเคิล "barrier" (บาเรีย)
14w25aเพิ่มพาร์ทิเคิล "droplet" (หยดน้ำ)
เพิ่มพาร์ทิเคิล "take"
เพิ่มพาร์ทิเคิล "mobappearance"
14w27aตอนนี้พาร์ทเคิลจากการตกสามารถเครื่องไหวในทิศทางต่าง ๆ แบบสุ่ม ๆ
14w31aตอนนี้การโยนไข่ไก่ใช้พาร์ทิเคิล iconcrack (ไอคอนร้าว) แทนพาร์ทิเคิล snowballpoof
14w34cใต้โลกไม่มีพาร์ทิเคิล "depthSuspend" แล้ว
1.915w31aเพิ่มพาร์ทิเคิล "dragonbreath" (ลมหายใจมังกร)
เพิ่มพาร์ทิเคิล "endRod" (แท่งเอนด์ร็อด)
15w32cพาร์ทิเคิลไม่มีผลต่อเอนทิตี้
ระยะเพิ่มขึ้นจาก 16 บล็อกเป็น 32 บล็อก
ระยะเวลาของพาร์ทิเคิลจะเพิ่มขึ้นจาก 4,000 เป็น 16,384
15w34bเพิ่มพาร์ทิเคิล "damageIndicator" (ดาเมจอินดิเคเตอร์)
15w34cเพิ่มพาร์ทิเคิล "sweepAttack" (โจมตีแบบกวาด)
1.1016w20aเพิ่มพาร์ทิเคิล "fallingdust" (ฝุ่นตก)
1.10-pre1ตอนนี้พาร์ทิเคิล fallingdust (ฝุ่นตก) จะชนกับบล็อกได้
1.1116w39aเพิ่มพาร์ทิเคิล "spit" (พ่นน้ำลาย)
เพิ่มพาร์ทิเคิล "talisman"
16w39cเปลี่ยนชื่อจาก "talisman" เป็น "totem"
1.1317w47aDue to the flattening, particles now use namespaced, lowercase IDs, and 32 particles are renamed.
Removed footstep and depthsuspend.
Removed name for take.
Merged blockcrack and blockdust into block, and explode and snowshovel into poof.
18w07aAdded bubble_column_up, bubble_pop, current_down, and squid_ink.
18w09aOptimized particle rendering slightly.
18w15aAdded nautilus.
18w19aAdded dolphin.
pre7dripping_water particles are now generated by waterlogged blocks where appropriate.
dripping_water particles now snap to the hitbox of the block they appear on.
pre8dripping_water particles are no longer generated by impermeable blocks.
pocket Alpha
0.1.0เพิ่มพาร์ทิเคิล "blockcrack" (บล็อกร้าว)
เพิ่มพาร์ทิเคิล "flame" (เปลวไฟ)
เพิ่มพาร์ทิเคิล "smoke" (ควัน)
เพิ่มพาร์ทิเคิล "bubble" (ฟอง)
เพิ่มพาร์ทิเคิล "splash" (น้ำกระเด็น)
0.3.2ตอนนี้พาร์ทิเคิล "flame" (เปลวไฟ) จะปรากฏใกล้ ๆ เตาเผา
0.4.0เพิ่มพาร์ทิเคิล "crit" (คริต)
เพิ่มพาร์ทิเคิล "snowballpoof"
0.5.0เพิ่มพาร์ทิเคิล "reddust" (ผงเรดสโตน)
0.9.0build 1เพิ่มพาร์ทิเคิล "dripWater" (น้ำหยด)
Added "dripLava" particle
เพิ่มพาร์ทิเคิล "townaura"
เพิ่มพาร์ทิเคิล "heart" (หัวใจ)
เพิ่มพาร์ทิเคิล "portal" (พอร์ทัล)
0.10.0build 1เพิ่มพาร์ทิเคิลสำหรับทรายและกรวยที่ลอยอยู่
0.11.0build 1เพิ่มพาร์ทิเคิลหมึกของปลาหมึก
เพิ่มพาร์ทิเคิล "spell"
เพิ่มพาร์ทิเคิล "instantSpell"
เพิ่มพาร์ทิเคิล "mobSpell"
เพิ่มพาร์ทิเคิล "wake"
0.12.1build 1ตอนนี้พาร์ทิเคิล "crit" (คริต) จะปรากฏเมื่อเกิดการตีติดคริติคอล (Critical)
ตอนนี้พาร์ทิเคิล "portal" (พอร์ทัล) จะปรากฎเมื่ออยู่ใกล้ ๆ ประตูเนเธอร์
เพิ่มพาร์ทิเคิล "angryVillager" (ชาวบ้านโกรธ)
เพิ่มพาร์ทิเคิล "largeexplode" (ระเบิดขนาดใหญ่)
เพิ่มพาร์ทิเคิล "hugeexplode" (ระเบิดขนาดมหึมา)
เพิ่มพาร์ทิเคิล "blockdust" (ฝุ่น)
เพิ่มพาร์ทิเคิล "slime" (สไลม์)
เพิ่มพาร์ทิเคิล "enchantementtable" (โต๊ะเอ็นชานต์)
เพิ่มพาร์ทิเคิล "droplet" (หยดน้ำ)
เพิ่มพาร์ทิเคิล "snowshovel"
build 8ตอนนี้พาร์ทิเคิล "largeexplode" (รเบิดขนาดใหญ่) และ "hugeexplosion" (ระเบิดขนาดมหึมา) จะมีคำนิยามที่สูงขึ้น
build 9ตอนนี้พาร์ทิเคิลสามารถมองผ่านน้ำได้
พาร์ทิเคิลจะไม่ปรากฏในบล็อกที่มืดแล้ว
0.13.0build 1พาร์ทิเคิลไม่มีผลต่อเอนทิตี้แล้ว
ตอนนี้พาร์ทิเคิล "reddust" (ผงเรดสโตน) จะปรากฏใกล้ ๆ กับ เรดสโตนที่มีพลังงาน
เพิ่มพาร์ทิเคิล "happyVillager" (ชาวบ้านดีใจ)
เพิ่มพาร์ทิเคิล "note"(โน้ตเพลง)
รุ่น Pocket
1.0build 1เพิ่มพาร์ทิเคิล "endRod" (แท่งเอนร็อด)
เพิ่มพาร์ทิเคิล "dragonbreath" (ลมหายใจมังกร)
1.0.4build 1villagerhappy particles now appear when trading.
1.0.5build 1Particles can now be spawned with /particle.
build 2Removed the /particle command.

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหาเกี่ยวกับ “อนุภาค” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เกร็ดความรู้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • พาร์ทิเคิลส่วนใหญ่สามารถเปลี่ยนได้โดยใช้รีซอร์ซแพ็ก แต่อย่างไรก็ตามสีของควันที่ใช้ในเรดสโตน, พอร์ทัล, และเอนเดอร์แมนไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยที่ไม่ใช้ม็อด
 • พาร์ทิเคิลของสถานะเอฟเฟกต์จะปรากฏในที่ที่คุณมองอยู่
 • พาร์ทิเคิล Bubble (ฟอง) และ Suspended (ฝุ่นในน้ำ) ดูเหมือนว่าจะปรากฏเฉพาะตอนที่เราอยู่ในน้ำเท่านั้น
 • พาร์ทิเคิล "mobappearance" จะตามผู้เล่นไปตลอดเสมอโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่สถานที่ที่ตั้งค่าไว้
 • ทอร์ชบนเรดสโตนรีพีตเตอร์จะมีพาร์ทิเคิล แต่ทอร์ชบนเรดสโตนคอมพาเรเตอร์จะไม่มี
 • ในรุ่นโทรศัพท์ :
  • พาร์ทิเคิลกินจะปรากฏเป็นอาหารขนาดเล็กของอาหารที่กิน
  • เอนทิตี้ที่ถูกเผาจะมีพาร์ทิเคิลอนิเมชันของไฟรอบ ๆ

รูปภาพ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

โน้ต[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 1. ในเกมให้คำว่า Particle ว่า อนุภาค แต่ในที่นี้ขอใช้เป็นคำทับศัพท์ว่า พาร์ทิเคิล เพราะเป็นคำที่นิยมกว่า