ม็อบ

จาก Minecraft Wiki
(เปลี่ยนทางจาก Mob)
Mobs that spawn in the overworld. From left to right: Zombie, Spider, Enderman, Creeper, Skeleton, Drowned, Witch, Slime.

Mobs are "living", moving game entities. The term "mob" is short for "mobile". [1]

Spawning[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

An excessive number of ender dragons and withers spawned using the /summon command.

Mobs come to exist by spawning in various ways. Most mobs spawn naturally, dependent on the light level, biome, and their surroundings, often times in groups with mobs of the same variety. These mobs usually spawn in upon initial chunk creation. Most passive mobs also have the ability to breed, spawning baby versions of themselves. Mobs do not naturally spawn on transparent blocks, in water (except for squid, drowned, fish, dolphin and guardians), in lava, on bedrock, or on half blocks (slabs, stairs). The exception is monster spawners, from which they can spawn naturally on any block including air.

Some mobs (like the snow golem, and the wither) require that the player "construct" them before being able to spawn. The iron golem can spawn naturally and can also be constructed. The ender dragon can be respawned with 4 or 2 end crystals

Players can also spawn mobs by using spawn eggs in Creative mode, or the /summon command after enabling cheats. However, if the player tries to summon an ender dragon with the /summon command and doesn't set the DragonPhase tag, the dragon cannot move or attack.

Behavior[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

A pig emitting smoke particles upon death.

Mobs are affected by the environment in the same ways as the player: they are subject to physics, and they can be hurt by the same things that harm the player (catching on fire, falling, drowning, attacked by weapons, etc.). Some mobs may be resistant or immune to certain hazards, such as Nether mobs, which are immune to fire. Mobs can ride minecarts and other mobs can climb up ladders. When mobs are killed, they turn to dust and drop items that may be useful resources.

Each type of mob in Minecraft has a certain AI (Artificial Intelligence) system with different behaviors and mechanics. Mobs ordinarily wander around at random if there is a player nearby and usually avoid walking off blocks high enough to cause falling damage. Many mobs have an advanced pathfinding system that allows them to navigate through obstacles to get to a desired object or destination. Passive mobs flee in random directions after being hurt, while hostile mobs face and chase/attack the player as soon as the player comes close. Neutral mobs remain neutral until a player or mob provokes it (usually by attacking), at which point the neutral mob becomes hostile toward and attack the entity that hit it. Most mobs are aware of players within 16 blocks of them, but some can see farther. Conversely, most mobs can be heard by players up to 16 blocks away.

Most mobs cannot see through most solid blocks, including semi-transparent blocks such as ice, glass, tall grass, or glass panes. Mobs do not attempt to walk on rail tracks, unless pushed on by other mobs.

List of mobs[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Mobs are listed and classified by their nature below. For more details on a particular mob, click and view their individual page.

Note: The list is categorized according to the Java Edition. May vary between different platforms.

Passive mobs[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Passive mobs are harmless, peaceful mobs that do not attack the player, even when provoked, and run away if provoked. Some of them are breedable.

Peaceful

BatFace.png CatFace.png ChickenFace.png CodBody.png CowFace.png DonkeyFace.png FoxFace.png HorseFace.png
Bat Cat Chicken Cod Cow Donkey Foxแม่แบบ:Only Horse
MooshroomFace.png MuleFace.png OcelotFace.png ParrotFace.png PigFace.png RabbitFace.png SalmonBody.png
Mooshroom Mule Ocelot Parrot Pig Rabbit Salmon
SheepFace.png SkeletonHorseFace.png SquidFace.png TropicalFishBody.png Turtle VillagerFace.png WanderingTraderFace.png
Sheep Skeleton Horse Squid Tropical Fish Turtle Villager Wandering Trader

Defensive

Defensive mobs are a subtype of passive mob, which are capable of inflicting damage or harmful status effects to players and other mobs within a certain proximity. They are not hostile, however, as they do not actively try to seek out and harm players.

PufferfishFace.png
Pufferfish

Neutral mobs[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Neutral mobs attack the player only when provoked. Some neutral mobs have unique requirements to trigger their hostility towards the player.

Animals[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Dolphin LlamaFace.png PandaFace.png PolarBearFace.png LlamaFace.png WolfFace.png
Dolphin Llama Panda Polar Bear Trader Llama Wolf

Monsters[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

CaveSpiderFace.png EndermanFace.png SpiderFace.png ZombiePigmanFace.png
Cave Spider Enderman Spider Zombie Pigman

Hostile mobs[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Hostile mobs are dangerous, aggressive mobs that always attack the player on sight.

BlazeFace.png ChickenJockeyFace.png CreeperFace.png Drowned ElderGuardianFace.png EndermiteFace.png EvokerFace.png GhastFace.png GuardianFace.png
Blaze Chicken Jockey Creeper Drowned Elder Guardian Endermite Evoker Ghast Guardian
HuskFace.png MagmaCubeFace.png Phantom PillagerFace.png RavagerFace.png ShulkerFace.png SilverfishFace.png SkeletonFace.png SkeletonHorsemanFace.png
Husk Magma Cube Phantom Pillager Ravager Shulker Silverfish Skeleton Skeleton Horseman
SlimeFace.png SpiderJockeyFace.png StrayFace.png VexFace.png VindicatorFace.png WitchFace.png WitherSkeletonFace.png ZombieFace.png ZombieVillagerFace.png
Slime Spider Jockey Stray Vex Vindicator Witch Wither Skeleton Zombie Zombie Villager

Tameable mobs[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Tameable mobs are mobs that players can tame and keep as pets.

CatFace.png DonkeyFace.png HorseFace.png LlamaFace.png MuleFace.png ParrotFace.png WolfFace.png SkeletonHorseFace.png LlamaFace.png
Cat Donkey Horse Llama Mule Parrot Wolf Skeleton Horse Trader Llama

Trusting mobs[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Trusting mobs are mobs that have special behavior when they are interacted with in a certain way, usually when fed a certain food, to make them trust the player.

Dolphin OcelotFace.png FoxFace.png
Dolphin Ocelot Fox

Ambient mobs[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

These passive and neutral animals can despawn.

PolarBearFace.png

Squid

OcelotFace.png BatFace.png
Polar Bear Squid Ocelot Bat

Utility mobs[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Utility mobs are meant to serve as supplementary ways of protection against hostile mobs.

IronGolemFace.png SnowGolemFace.png
Iron Golem
(neutral if spawned naturally)
Snow Golem

Boss mobs[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Boss mobs are extremely durable and destructive hostile mobs specifically designed for longer, riskier, and larger-scale battles for players. They are generally immune to most status effects, and are capable of seeing mobs affected by Invisibility. Only two boss mobs exist.

EnderdragonFace.png WitherFace.png
Ender Dragon Wither

Upcoming mobs[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Upcoming mobs are new mobs that are present only in development versions for an upcoming version.

Bee
Bee
แม่แบบ:Upcoming

Unused mobs[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:See also

Unused mobs can be spawned only with the /summon command, and the zombie horse with the spawn egg. They do not spawn naturally in-game.

ZombieFace.png IllusionerFace.png ZombieHorseFace.png KillerBunnyFace.png OldVillagerFace.png ZombieVillagerFaces.gif
Giant
แม่แบบ:Only
Illusionerแม่แบบ:Only Zombie Horse Killer Bunnyแม่แบบ:Only Old Villagerแม่แบบ:Only Old Zombie Villagerแม่แบบ:Only

Removed[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:See also

Removed mobs no longer exist in current versions of the game.

BeastBoyFace.png BlackSteveFace.png HumanFace.png PigmanFace.png RanaFace.png Steve
Beast Boy Black Steve Human Pigman Rana Steve

Education Edition exclusive mobs[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

These mobs are exclusive to Education Edition.

AgentFace.png NPCFace.png
Agent NPC

Minecraft Earth exclusive mobs[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

These mobs are exclusive to Minecraft Earth.

Cluckshroom.png Horned Sheep.png Jolly Llama.png Jumbo Rabbit.png Mob of Me.png Moobloom.png Muddy Pig.png Purple Cat Wooly Cow.png
Cluckshroom Horned Sheep Jolly Llama Jumbo Rabbit Mob of Me Moobloom Muddy Pig Purple Cat Wooly Cow

Minecraft Dungeons exclusive mobs[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

These mobs are exclusive to Minecraft Dungeons.

Redstone Monstrosity Skeletal.png Arch-Illager.png
Redstone Monstrosity Nameless One Key Golem Arch Illager

Classification[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Weaknesses and immunities[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Some mobs are weak or immune to certain kinds of damage. Sea creatures, such as turtles, take more damage from tridents that are enchanted with Impaling. Skeletons and their variants are immune to drowning. All undead mobs are healed by Potions of Harming, but take extra damage from weapons enchanted with Smite, along with taking damage from Potions of Healing. Many of these weaknesses and immunities are a result of what category (see below) of mob the mob falls into.

Animal mobs[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

An ocelot attacking a chicken.

Animal mobs are mobs that are mostly based on animals from the real world. Passive mobs in this group include bats, brown mooshrooms, cats, chickens, cod, cows, donkeys, foxes, horses, mules, ocelots, parrots, pigs, pufferfish, rabbit, red mooshrooms, salmon, sheep, squid, skeleton horses, tropical fish, turtles and the unused zombie horse. Neutral mobs in this group include cave spiders, dolphins, llamas, pandas, polar bears, spiders, trader llamas, wolves and bees แม่แบบ:Upcoming. Hostile mobs in this group include silverfish, endermites, ravagers, and the unused killer bunny. These mobs are found only in the Overworld. Most animals in Minecraft are passive mobs. Most animal mobs can be tamed and bred by the player. Dolphins, foxes and ocelots are the only three animal mobs that can trust the player, when they are interacted with in a certain way, usually when fed a certain food.

Undead mobs[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

A dying zombie.

This group of mobs includes zombies (and variants), skeletons (and variants), phantoms, withers, zombie horses, and skeleton horses. These mobs are damaged by Potions of Healing, healed by Potions of Harming, and are immune to drowning and poison damage. Zombies, zombie villagers, drowned, skeletons, strays, and phantoms burn when under direct sunlight, unless they are touching water or wearing a helmet. Under the effect of a Potion of Fire Resistance, undead mobs still catch fire in direct sunlight, but do not take damage. All zombie and skeleton variants except for drowned sink in water. All undead mobs take extra damage from weapons enchanted with Smite, and are ignored by withers.

Most undead mobs have the ability to pick up items, and some can spawn wearing armor or holding tools or weapons.

Water-based mobs[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Dolphins chasing after a raw cod item.

This group of mobs includes dolphins, squids, guardians, elder guardians, turtles, cod, salmon, pufferfish, and tropical fish, but not drowned. [2] They take extra damage from tridents enchanted with Impaling. All water mobs except dolphins are immune to drowning, and all except guardians, elder guardians, and turtles take suffocation damage if out of water for too long. Water mobs have the ability to swim, whereas other mobs simply float on water or sink.

Nether mobs[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Fire-resistant mobs in the Nether.

This group includes wither skeletons, ghasts, zombie pigmen, blazes and magma cubes. Most nether mobs are variants on existing mobs: zombie pigmen are variants of zombies, wither skeletons are variants of skeletons, and magma cubes are variants of slimes. All nether mobs are immune to fire and lava. It is unclear if skeletons and endermen should count as "nether mobs" because they spawn in the Nether but do not share many characteristics with the previously mentioned mobs. This also applies to the wither, since it can be spawned in any dimension; but withers have fire immunity like other nether mobs.

Withers are not naturally produced in the Nether, but they are related to the Nether because they drop the nether star upon death. In addition, materials for summoning Withers can be obtained only from the Nether.

Arthropod mobs[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

This group consists of mobs based on แม่แบบ:Wikipedia, namely spiders, cave spiders, silverfish, endermites, and bees แม่แบบ:Upcoming. They take extra damage and receive the Slowness IV effect when attacked with weapons enchanted with Bane of Arthropods. Both types of spider are immune to the effects of poison. Silverfish infest infested blocks.

Illagers[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Illagers on a raid

This group includes pillagers, illusioners, evokers, vindicators, and ravagersแม่แบบ:Only. They are immune to evoker fangs damage and ignored by vindicators named "Johnny". They are hostile to villagers and golems in addition to players. Witches and vexes may accompany them in raids. Illusioners (and witchesแม่แบบ:Only) can see players or targets through blocks. Unlike other illagers, vindicators named "Johnny" attack ravagers.แม่แบบ:Only

Common mobs[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

These generate on opaque blocks in almost all biomes and are easier to find. Farm animals are able to breed when fed their specific foods and include chickens, cows, pigs and sheep. Common monsters are zombies, skeletons, spiders, creepers, endermen and witches, found in poorly lit environments. All mobs other than boss mobs take extra damage from a bow enchanted with power or a sword enchanted with sharpness.

Knockback resistance[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Some non-boss mobs have a chance to be immune to knockback when they are damaged.

 • Iron golem: 100% chance.
 • Shulker: 100% chance.
 • Ravager: about 50% chance.
 • Zombies and drowned: about 10% chance.[3]

Squids endure 85% less knockback than normal when out of water.

Platform availability[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Mob Java Edition Legacy Console Edition Bedrock Edition New Nintendo 3DS Edition Education Edition
แม่แบบ:EntityLink No No No No Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Upcoming No Upcoming No No
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes PS4 Yes No Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Xbox 360 / PS3 / PS4 / PS Vita / Wii U Yes No Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Xbox 360 / PS3 / PS4 / PS Vita / Wii U Yes No Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Xbox 360 / PS3 / PS4 / PS Vita / Wii U Yes No Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes No Yes No No
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Xbox 360 / Xbox One No No No
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes No No No No
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes No No No No
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink No No Yes No Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes PS4 Yes No Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes No Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Xbox 360 / PS3 / PS4 / PS Vita / Wii U Yes No Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes PS4 Yes No Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes No Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Xbox 360 / PS3 / PS4 / PS Vita / Wii U Yes No Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes PS4 Yes No Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Xbox 360 / PS3 / PS4 / PS Vita / Wii U Yes No Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes PS4 Yes No Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Xbox 360 / PS3 / PS4 / PS Vita / Wii U Yes No Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Xbox 360 / PS3 / PS4 / PS Vita / Wii U Yes No Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes PS4 Yes No Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes
แม่แบบ:EntityLink Yes Yes Yes Yes Yes

Damage dealt by hostile and neutral mobs[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ความเสียหาย (ดาเมจ) ที่ม็อบทำต่อผู้เล่นจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับความยากของเกม ซึ่งในตารางด้านล่างแสดงความเสียหายเมื่อถูกโจมตีหนึ่งครั้งแบ่งตามระดับความยากแล้ว

หมายเหตุ
 • ค่าความเสียหายในตารางใช้ได้เฉพาะกับเมื่อม็อบโจมตีผู้เล่นเท่านั้น ม็อบที่โจมตีม็อบตัวอื่น เช่น หมาป่าโจมตีไก่ โกเลมเหล็กโจมตีซอมบี้ จะทำความเสียหายในระดับความยาก "ปานกลาง" เพียงค่าเดียวเสมอ ไม่คำนึงถึงระดับความยากอื่น ๆ
 • ม็อบไม่สามารถทำความเสียหายผู้เล่นได้ในความยากระดับ "สงบ" ยกเว้นแต่เพียงหมาป่าแม่แบบ:Only และลามะเท่านั้น
ข้อสังเกต
 • ค่าความเสียหายจากครีปเปอร์และแก๊สต์ได้จากการสมมุติว่าผู้เล่นอยู่ในจุดที่มีการระเบิดโดยตรง
 • ค่าความเสียหายจากสไลม์และลูกบาศก์แมกม่าขึ้นอยู่กับขนาดของมันที่แบ่งได้ 3 ขนาดคือ ใหญ่ กลาง และเล็ก ตัวเล็กนั้นไม่สามารถทำความเสียหายได้โดยตรง
 • ค่าความเสียหายที่ผู้เล่นได้รับจากโกเลมเหล็กนั้นเกิดขึ้นแบบสุ่ม และอาจมีค่าแตกต่างกันมาก
ม็อบ ความยาก เอฟเฟกต์ของสถานะ
ง่าย ปานกลาง ยาก
แม่แบบ:EntityLink (ระยะใกล้) 4 (แม่แบบ:Healthbar) 6 (แม่แบบ:Healthbar) 9 (แม่แบบ:Healthbar) ไม่มี
แม่แบบ:EntityLink 5 (แม่แบบ:Healthbar) ไม่มี
แม่แบบ:EntityLink 2 (แม่แบบ:Healthbar) 2 (แม่แบบ:Healthbar) 3 (แม่แบบ:Healthbar) แม่แบบ:EffectLink เป็นเวลา 7 วินาทีที่ระดับความยาก "ปานกลาง" และ 15 วินาทีที่ระดับความยาก "ยาก"
แม่แบบ:EntityLink (ปกติ) 25 (แม่แบบ:Healthbar × 12.5) 49 (แม่แบบ:Healthbar × 24.5) 73 (แม่แบบ:Healthbar × 36.5) ขณะระเบิด: ไม่มี

เมื่อมียาเอฟเฟกต์อยู่กับตัวในขณะระเบิด จะทำให้เกิดเอฟเฟกต์เมฆพื้นที่เอฟเฟกต์ (area effect cloud) เช่นเดียวกับยาแบบระเหย

แม่แบบ:EntityLink (ชาร์จ) 49 (แม่แบบ:Healthbar × 24.5) 97 (แม่แบบ:Healthbar × 48.5) 145 (แม่แบบ:Healthbar × 72.5)
แม่แบบ:EntityLink 2 (แม่แบบ:Healthbar) 3 (แม่แบบ:Healthbar) 4 (แม่แบบ:Healthbar) ไม่มี
แม่แบบ:EntityLink 2 (แม่แบบ:Healthbar) 3 (แม่แบบ:Healthbar) 4 (แม่แบบ:Healthbar) ไม่มี
แม่แบบ:EntityLink (ระยะไกล) 8 (แม่แบบ:Healthbar) ไม่มี
แม่แบบ:EntityLink (ระยะใกล้) 5 (แม่แบบ:Healthbar) 9 (แม่แบบ:Healthbar) 12 (แม่แบบ:Healthbar) ไม่มี
แม่แบบ:EntityLink 5 (แม่แบบ:Healthbar) 8 (แม่แบบ:Healthbar) 12 (แม่แบบ:Healthbar) ติดสถานะ แม่แบบ:EffectLink III เป็นเวลา 5 นาทีกับผู้เล่นทั้งหมดในบริเวณ
แม่แบบ:EntityLink (ระยะใกล้) 6 (แม่แบบ:Healthbar) 10 (แม่แบบ:Healthbar) 15 (แม่แบบ:Healthbar) ไม่มี
แม่แบบ:EntityLink (ลมหายใจ) ทำความเสียหายในเมฆพื้นที่เอฟเฟกต์ เมฆพื้นที่เอฟเฟกต์ (Aoe) ชนิด instant damage
แม่แบบ:EntityLink แม่แบบ:EntityLink ทำความเสียหายในเมฆพื้นที่เอฟเฟกต์ เมฆพื้นที่เอฟเฟกต์ (Aoe) ชนิด instant damage
แม่แบบ:EntityLink 4 (แม่แบบ:Healthbar) 7 (แม่แบบ:Healthbar) 10 (แม่แบบ:Healthbar) ไม่มี
แม่แบบ:EntityLink 2 (แม่แบบ:Healthbar) ไม่มี
แม่แบบ:EntityLink 6 (แม่แบบ:Healthbar) ไม่มี
แม่แบบ:EntityLink (ถูกปะทะ) 6 (แม่แบบ:Healthbar) ไม่มี
แม่แบบ:EntityLink (ระเบิด) 9 (แม่แบบ:Healthbar) 17 (แม่แบบ:Healthbar) 25 (แม่แบบ:Healthbar × 12.5) ไม่มี
แม่แบบ:EntityLink (ไม่ได้ใช้แล้ว) 26 (แม่แบบ:Healthbar × 13) 50 (แม่แบบ:Healthbar × 25) 75 (แม่แบบ:Healthbar × 37.5) ไม่มี
แม่แบบ:EntityLink 4 (แม่แบบ:Healthbar) 6 (แม่แบบ:Healthbar) 9 (แม่แบบ:Healthbar) ไม่มี
แม่แบบ:EntityLink 2 (แม่แบบ:Healthbar) 3 (แม่แบบ:Healthbar) 4 (แม่แบบ:Healthbar) แม่แบบ:EffectLink เมื่อมันโจมตีม็อบเป็นเวลา 7 × RD วินาที
แม่แบบ:EntityLink 1 (แม่แบบ:Healthbar)4 (แม่แบบ:Healthbar) 1 (แม่แบบ:Healthbar)4 (แม่แบบ:Healthbar) 1 (แม่แบบ:Healthbar)5 (แม่แบบ:Healthbar) เสกคาถา แม่แบบ:EffectLink ใส่ผู้เล่น เมื่อความยากในพื้นที่ (regional difficulty) มีค่าตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
แม่แบบ:EntityLink 4 (แม่แบบ:Healthbar)11 (แม่แบบ:Healthbar) 7 (แม่แบบ:Healthbar)21 (แม่แบบ:Healthbar × 10.5) 10 (แม่แบบ:Healthbar)31 (แม่แบบ:Healthbar × 15.5) ไม่มี
The Killer Bunny 5 (แม่แบบ:Healthbar) 8 (แม่แบบ:Healthbar) 12 (แม่แบบ:Healthbar) ไม่มี
แม่แบบ:EntityLink 1 (แม่แบบ:Healthbar) ไม่มี
แม่แบบ:EntityLink (ตัวใหญ่) 4 (แม่แบบ:Healthbar) 6 (แม่แบบ:Healthbar) 9 (แม่แบบ:Healthbar) ไม่มี
แม่แบบ:EntityLink (ตัวปานกลาง) 3 (แม่แบบ:Healthbar) 4 (แม่แบบ:Healthbar) 6 (แม่แบบ:Healthbar) ไม่มี
แม่แบบ:EntityLink (ตัวเล็ก) 2 (แม่แบบ:Healthbar) 3 (แม่แบบ:Healthbar) 4 (แม่แบบ:Healthbar) ไม่มี
แม่แบบ:EntityLink 4 (แม่แบบ:Healthbar) 6 (แม่แบบ:Healthbar) 9 (แม่แบบ:Healthbar) ไม่มี
แม่แบบ:EntityLink 2 (แม่แบบ:Healthbar) 3 (แม่แบบ:Healthbar) 4 (แม่แบบ:Healthbar) ไม่มี
แม่แบบ:EntityLink 4 (แม่แบบ:Healthbar) 6 (แม่แบบ:Healthbar) 9 (แม่แบบ:Healthbar) ไม่มี
แม่แบบ:EntityLink (ระยะใกล้) 2 (แม่แบบ:Healthbar) 3 (แม่แบบ:Healthbar) 4 (แม่แบบ:Healthbar) ไม่มี
แม่แบบ:EntityLink (พิษ) 5 (แม่แบบ:Healthbar) ผู้เล่นได้รับ แม่แบบ:EffectLink เป็นเวลา 7 วินาที
แม่แบบ:EntityLink (ระยะใกล้) 7 (แม่แบบ:Healthbar) 12 (แม่แบบ:Healthbar) 18 (แม่แบบ:Healthbar) ไม่มี
แม่แบบ:EntityLink (คำราม) 6 (แม่แบบ:Healthbar) ไม่มี
แม่แบบ:EntityLink 4 (แม่แบบ:Healthbar) แม่แบบ:EffectLink เป็นเวลา 10 วินาที
แม่แบบ:EntityLink 1 (แม่แบบ:Healthbar) ไม่มี
แม่แบบ:EntityLinkแม่แบบ:Only 1 (แม่แบบ:Healthbar)4 (แม่แบบ:Healthbar) 1 (แม่แบบ:Healthbar)4 (แม่แบบ:Healthbar) 1 (แม่แบบ:Healthbar)5 (แม่แบบ:Healthbar) ไม่มี
แม่แบบ:EntityLinkแม่แบบ:Only ความเสียหายขึ้นอยู่กับระยะห่าง ไม่มี
แม่แบบ:EntityLink (ตัวใหญ่) 3 (แม่แบบ:Healthbar) 4 (แม่แบบ:Healthbar) 6 (แม่แบบ:Healthbar) ไม่มี
แม่แบบ:EntityLink (ตัวปานกลาง) 2 (แม่แบบ:Healthbar) 2 (แม่แบบ:Healthbar) 3 (แม่แบบ:Healthbar) ไม่มี
แม่แบบ:EntityLink (ตัวเล็ก) 0 (แม่แบบ:Healthbar) ไม่มี
แม่แบบ:EntityLink 2 (แม่แบบ:Healthbar) 3 (แม่แบบ:Healthbar) ไม่มี แต่กำเนิดได้โดยมีเอฟเฟกต์ติดตัว
แม่แบบ:EntityLinkแม่แบบ:Only 1 (แม่แบบ:Healthbar)4 (แม่แบบ:Healthbar) 1 (แม่แบบ:Healthbar)4 (แม่แบบ:Healthbar) 1 (แม่แบบ:Healthbar)5 (แม่แบบ:Healthbar) แม่แบบ:EffectLink เป็นเวลา 30 วินาที เมื่อมันยิงลูกธนูอาบยาโดนม็อบ (รวมทั้งโครงกระดูกน้ำแข็งตัวอื่น)
แม่แบบ:EntityLinkแม่แบบ:Only ความเสียหายขึ้นอยู่กับระยะห่าง แม่แบบ:EffectLink เป็นเวลา 30 วินาที เมื่อมันยิงลูกธนูอาบยาโดนม็อบ (รวมทั้งโครงกระดูกน้ำแข็งตัวอื่น)
แม่แบบ:EntityLink 5 (แม่แบบ:Healthbar) 9 (แม่แบบ:Healthbar) 13 (แม่แบบ:Healthbar) ไม่มี
แม่แบบ:EntityLink 7 (แม่แบบ:Healthbar) 13 (แม่แบบ:Healthbar) 19 (แม่แบบ:Healthbar) ไม่มี
แม่แบบ:EntityLink ทำความเสียหายโดยการขว้างยา ขว้างยาแบบปาชนิด Poison, Instant Damage, Slowness และ Weakness
แม่แบบ:EntityLink 5 (แม่แบบ:Healthbar) 8 (แม่แบบ:Healthbar) 12 (แม่แบบ:Healthbar) แม่แบบ:EffectLink เป็นเวลา 10 วินาที
แม่แบบ:EntityLink 5 (แม่แบบ:Healthbar) 8 (แม่แบบ:Healthbar) 12 (แม่แบบ:Healthbar) แม่แบบ:EffectLink II เป็นเวลา 40 วินาที ที่ความยากระดับปานกลางและยาก
แม่แบบ:EntityLink (พุ่งชน)
แม่แบบ:Only
15 (แม่แบบ:Healthbar) ไม่มี
Wolf (เชื่อง) 3 (แม่แบบ:Healthbar) 4 (แม่แบบ:Healthbar) 6 (แม่แบบ:Healthbar) ไม่มี
Wolf (ดุร้าย) 2 (แม่แบบ:Healthbar) 3 (แม่แบบ:Healthbar) ไม่มี
แม่แบบ:EntityLink 2 (แม่แบบ:Healthbar) 3 (แม่แบบ:Healthbar) 4 (แม่แบบ:Healthbar) ไม่มี
แม่แบบ:EntityLink 5 (แม่แบบ:Healthbar) 8 (แม่แบบ:Healthbar) 12 (แม่แบบ:Healthbar) ไม่มี
แม่แบบ:EntityLink 2 (แม่แบบ:Healthbar) 3 (แม่แบบ:Healthbar) 4 (แม่แบบ:Healthbar) ไม่มี

Common NBT data

[edit]

Achievements[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Load achievements

Advancements[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Load advancements

Issues[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

For issues unique to specific mobs, see that mob's issues section.

แม่แบบ:Issue list

Videos[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Trivia[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • Renaming a mob "Dinnerbone" or "Grumm" using a spawn egg or name tag causes it to flip upside down.
 • Renaming a sheep "jeb_" makes its wool change color.
 • Renaming a vindicator "Johnny" makes it attack all nearby mobs, except other illagers.
 • Renaming a rabbit "Toast" gives the rabbit a new texture in reference to xyzen420's girlfriend's missing rabbit.
 • The first mob to be added into the game is the human added in Alpha, which has since been removed.
 • Spiders, cave spiders, silverfish and illusioners are some of the few mobs that can see players behind walls.

References[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Reflist

แม่แบบ:Entities แม่แบบ:Environment