Minecraft Wiki:รายการคำศัพท์และคำแปล/หมวดเกม

จาก Minecraft Wiki

หมวดเกม แสดงคำศัพท์ที่ใช้ในเกมหรืออธิบายกลไกของเกม แบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยได้แก่

  1. ศัพท์ที่ใช้อธิบายในเกม
  2. สิ่งปลูกสร้าง/สถานที่
  3. ไบโอม
  4. ไอเทม/บล็อก
  5. เอนทิตี้

โดยหมวดนี้จะรวบรวมคำศัพท์เฉพาะที่ยังไม่มีคำแปลที่แน่นอนหรือยังหาข้อสรุปไม่ได้ (เนื่องจากคำศัพท์บางคำมีปรากฏชื่อเป็นภาษาไทยในเกมแล้ว)

ศัพท์ที่ใช้อธิบายในเกม[แก้ไขต้นฉบับ]

สัญลักษณ์ ↓ หมายถึงอยู่ระหว่างการอภิปราย

สิ่งปลูกสร้างและสถานที่[แก้ไขต้นฉบับ]

สัญลักษณ์ ↓ หมายถึงอยู่ระหว่างการอภิปราย

ไบโอม[แก้ไขต้นฉบับ]

สัญลักษณ์ ↓ หมายถึงอยู่ระหว่างการอภิปราย

ไอเทม/บล็อก[แก้ไขต้นฉบับ]

สัญลักษณ์ ↓ หมายถึงอยู่ระหว่างการอภิปราย

เอนทิตี้[แก้ไขต้นฉบับ]

สัญลักษณ์ ↓ หมายถึงอยู่ระหว่างการอภิปราย

อภิปราย[แก้ไขต้นฉบับ]

  • เสนอคำศัพท์ที่ต้องการให้เราหาคำแปลที่เหมาะสมให้
  • โต้แย้งคำศัพท์ที่เห็นว่าแปลไม่เหมาะสม

คำที่พิจารณาไปแล้ว[แก้ไขต้นฉบับ]