Minecraft Wiki:รายการคำศัพท์และคำแปล/หมวดคอมพิวเตอร์/พิจารณาไปแล้ว

จาก Minecraft Wiki

เนื้อหา

ความคิดเห็นต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำทับศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นด้านล่างนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต
ผลการพิจารณา: บั๊ก --Prem4826 (คุย) 05:41, 10 มีนาคม 2562 (UTC)

bug(s)[แก้ไขต้นฉบับ]

  1. จุดบกพร่อง (ศัพท์บัญญัติ)
  2. บั๊ก (ทับศัพท์)

เห็นว่าใช้บั๊กน่าจะสื่อได้ง่ายกว่าจุดบกพร่อง และไม่ทำให้ข้อความยาวเยิ่นเย้อ (คิดว่าที่นี่ไม่น่าจำเป็นต้องใช้ศัพท์ทางการไปซะทุกคำ) --Ponpan (คุย) 13:19, 8 มีนาคม 2562 (UTC)

 Done ใช้คำว่า "บั๊ก" (ทับศัพท์) เนื่องจากในวิกิเพียก็มีการใช้คำนี้ และบางทีศัพท์บัญญัติสื่อความหมายไม่ชัดเจน --Prem4826 (คุย) 16:36, 8 มีนาคม 2562 (UTC)
ความคิดเห็นด้านบนเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นข้างบนนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต


ความคิดเห็นต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำทับศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นด้านล่างนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต
ผลการพิจารณา: แครช --Prem4826 (คุย) 05:41, 10 มีนาคม 2562 (UTC)

crash[แก้ไขต้นฉบับ]

  1. น. การค้าง, อาการค้าง, ก. ค้าง
  2. แครช (ทับศัพท์)
 Done ใช้คำว่า "แครช" (ทับศัพท์) เพราะถ้าใช้คำว่า การค้าง หรือ อาการค้าง อาจเข้าใจผิดว่าเป็นการที่โปรแกรมขึ้นว่า not responding ได้ --Prem4826 (คุย) 17:12, 8 มีนาคม 2562 (UTC)
ความคิดเห็นด้านบนเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นข้างบนนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต


ความคิดเห็นต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำทับศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นด้านล่างนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต
ผลการพิจารณา: ดีบั๊ก --Prem4826 (คุย) 05:41, 10 มีนาคม 2562 (UTC)

debug(s)[แก้ไขต้นฉบับ]

  1. การแก้จุดบกพร่อง (ศัพท์บัญญัติ)
  2. ดีบั๊ก (ทับศัพท์)

ใช้ดีบั๊กน่าจะสื่อได้ง่ายกว่าและไม่ยาวเยิ่นเย้อด้วย ทำนองเดียวกับ Bug(s) เลยครับ --Ponpan (คุย) 13:19, 8 มีนาคม 2562 (UTC)

 Done ใช้คำว่า "ดีบั๊ก" (ทับศัพท์) เนื่องจากในวิกิเพียก็มีการใช้คำนี้ และบางทีศัพท์บัญญัติสื่อความหมายไม่ชัดเจน --Prem4826 (คุย) 16:36, 8 มีนาคม 2562 (UTC)
ความคิดเห็นด้านบนเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นข้างบนนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต


ความคิดเห็นต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำทับศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นด้านล่างนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต
ผลการพิจารณา: launcher (เขียนเป็นภาษาอังกฤษเลย) --Prem4826 (คุย) 16:04, 16 มีนาคม 2562 (UTC)

launcher[แก้ไขต้นฉบับ]

  1. ตัวเปิด (จากการเสนอใน crowdin)
  2. ลันเชอร์ (ทับศัพท์) ปรากฏในหน้าหลัก
  • หมายเหตุ: มีใช้ในคำว่า Minecraft launcher --ไม่ลงชื่อผู้เสนอ
 เสร็จสิ้น ใช้เป็นทับศัพท์ไปเลย แต่ไม่ต้องเขียนเป็นภาษาไทย คือใช้เป็น "launcher" เพราะคำว่า ตัวเปิด มีความหมายไม่ครอบคลุม และในขั้นตอนต่อไปจะจัดการแก้ไขใน crowdin --Prem4826 (คุย) 08:24, 10 มีนาคม 2562 (UTC)
ความคิดเห็นด้านบนเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นข้างบนนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต