Brewing

จาก Minecraft Wiki
แผนผังการปรุงยา (ใช้สูตรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด. )

การปรุงยา (อังกฤษ: Brewing) เป็นวิธีการทำขวดยาโดยการเพิ่มวัตถุดิบต่างๆ ลงในขวดน้ำผ่านแท่นปรุงยา.

ต้มยา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Brewing recipeโดยการวางขวดหนึ่งขวดขึ้นไปลงในสามช่องล่างของอินเทอร์เฟซการต้ม ส่วนผสมในช่องบนและ ผงไฟในช่องเชื้อเพลิง คุณจะสามารถกลั่นส่วนผสมลงในแต่ละขวดและปรุงยาที่สามารถดื่มเพื่อให้เอฟเฟกต์กับผู้เล่น. การต้มยา 1 ครั้ง ใช้เวลา 20 วินาที. ผงไฟแต่ละหน่วยจะสามารถใช้ปรุงยาได้ 20 ครั้ง. เชื้อเพลิงนี้จะถูกใช้เพื่อและเมื่อเริ่มกระบวนการ, และจะไม่ได้รับคืนหากการปรุงถูกขัดขวาง (โดยการคึงส่วนผสมหรือขวดยาออกจนหมด)

ยาทุกขวดเริ่มต้นจากขวดน้ำ, โดยเราสามารถหาได้มาจากการเติมจากแหล่งน้ำ. Using blaze powder, the next step is to add a base ingredient to create a base potion, usually nether wart to create an awkward potion. By brewing an effect ingredient into the awkward potion in the same manner, you can create a potion with a working effect.

การปรับแต่งขวดยา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

A modifier ingredient may be added to make the effect more intense or last longer, or change the effect entirely. Gunpowder can be added to a potion at any stage to convert it to a splash potion, which can be thrown (or fired using a dispenser) to disperse its effect in a radius. Finally, dragon's breath can be added to a splash potion to convert it to a lingering potion, which can be used to emit clouds that can renew the effect (ex. Healing lingering potions will heal you more the longer you stand in the cloud).

วิดีโอ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แกลเลอรี่[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

โน้ต[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]


อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]