แม่แบบ:Back

จาก Minecraft Wiki
[ดู | แก้ไข | ประวัติ | purge]คู่มือการใช้งานแม่แบบ

{{Back|Minecraft Wiki}}
Will look like:
« Back to Minecraft Wiki
Place this at the top of subarticles, and have them link to the main article.

[ดู | แก้ไข | ประวัติ | purge]คู่มือการใช้งานที่ปรากฏด้านบนนี้ดึงมาจาก แม่แบบ:Back/doc.