หมวดหมู่:รุ่น Bedrock

จาก Minecraft Wiki

หมวดหมู่นี้บรรจุหน้าดังต่อไปนี้

  • หน้าที่มีแม่แบบ {{exclusive}} ซึ่งใช้ค่าพารามิเตอร์ bedrock
  • หน้าที่ใช้แม่แบบ {{Bedrock Edition}}

เมื่อ Minecraft มีการอัปเดต โดยเฉพาะการอัปเดตรุ่นอื่นนอกเหนือจากรุ่น Bedrock ควรตรวจสอบคุณลักษณะบทความในหมวดหมู่นี้ ที่เดิมมีเฉพาะ (exclusive) ในรุ่น Bedrock แต่ต่อมารุ่นอื่น ๆ ก็อัปเดตให้มีด้วยเช่นกัน เมื่อเป็นเช่นนั้นให้นำบทความออกจากหมวดหมู่นี้