Status effect

จาก Minecraft Wiki
(เปลี่ยนทางจาก สถานะเอฟเฟกต์)

เอฟเฟกต์ของสถานะ (อังกฤษ: Status effect) คือ สภาวะที่หลากหลายซึ่งสามารถเป็นทั้งประโยชน์หรือเป็นอันตราย ที่ส่งผลกระทบต่อเอนทิตี้ พวกมันสามารถเกิดขึ้นได้หลายทางตลอดในเกม โดยปกติแล้วจะเกิดจากอาหาร, ยา และ Beacon (ดวงประทีป)

คำสั่ง /effect สามารถทำให้ผู้เล่นเสกเอฟเฟกต์ใส่ตัวเองหรือผู้เล่นคนอื่น และเอนทิตี้ได้

พฤติกรรม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

entity อะไรก็ตามที่ได้รับเอฟเฟกต์ยา เอฟเฟกต์ยาจะอยู่ได้ในระยะเวลาหนึ่ง ระหว่างที่เอฟเฟกต์ยายังอยู่จะมี particles ออกมาจากต่ำแหน่งของ entity ที่ได้รับเอฟเฟกต์ยา ผู้เล่นสามารถเปิด inventory เพื่อดูเอฟเฟกต์ยาที่ได้รับตอนนี้รวมทั้งสามารถเห็นความแรงและระยะเวลาของเอฟเฟกต์ยา ความแรงของเอฟเฟกต์ยาแสดงถึงพลังของเอฟเฟกต์ เลเวลของเอฟเฟกต์ยายิ่งมาก ความแรงของเอฟเฟกต์ก็ยิ่งมาก เลเวลสูงสุดของเอฟเฟกต์ยาคือ 127 เลเวลที่สูงกว่า 127 จะสร้างเอฟเฟกต์ที่ไม่มีผลหรือสร้างเป็นเอฟเฟกต์ตรงกันข้าม(เช่น Instant Health +128 จะทำให้เลือดของผู้เล่นลด,Slowness +128 จะทำให้ผู้เล่นเร็วขึ้น) เมื่อระยะเวลาของเอฟเฟกต์ยาหมด เอฟเฟกต์จะหมดไป

ถึงเอฟเฟกต์ยาจะมีเลเวลเท่าไรก็ยังสามารถส่งผลกับผู้เล่น ถึงแม้มันจะส่งผลตรงกันข้าม เช่น Strength กับ Weakness อย่างไรก็ตาม มันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้เอฟเฟกต์ยาแบบเดียวกันให้ผู้เล่นอีก แม้ว่าเอฟเฟกต์ยานั้นจะมีเลเวลต่างกัน(เช่น Strength กับ Strength II ไม่สามารถอยู่ด้วยกันในเวลาเดียวกัน) ในกรณีที่จะส่งเอฟเฟกต์ยาแบบเดียวกับที่ผู้เล่นนั้นมีอยู่แล้ว เอฟเฟกต์ยาอันใหม่จะทับเอฟเฟกต์ยาอันเก่าให้เลเวลกับระยะเวลาใหม่ ถ้าเอฟเฟกต์ยาอันใหม่มีเลเวลมากกว่าหรือเท่ากับอันเก่า

ถึงจะใช้ค่ำสั้งเอฟเฟกต์ยาก็ไม่สามารถอยู่ตลอดกาลได้ ถ้าเอฟเฟกต์ยามีระยะเวลานานมากๆ เช่น 182 ชั่วโมง มันจะขึ้นว่า "**:**" แต่ระยะเวลาก็ยังลดลงเรื่อยๆและสามารถหมดไปเมื่อระยะเวลาหมด เอฟเฟกต์ยาทั้งหมดสามารถลบออกได้ด้วยนมหรือใช้ค่ำสั่ง /effect แล้วระยะเวลาของเอฟเฟกต์ยาให้ใส่ 0 ในโหมดเล่นคนเดียวผู้เล่นต้องมีcheats enabledและในโหมดเล่นหลายคนต้องเป็น operators ค่ำสั้ง /effect <playername> clear สามารถเอาเอฟเฟกต์ยาทั้งหมดออกได้

List of effects[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ใน 1.6.1 มีเอฟเฟกต์ยาอยู่ 23 เอฟเฟกต์ สำหรับ data ไปที่ data values.

ID ชื่อ เอฟเฟกต์ ผลจากการเพิ่มเลเวล การได้ผลเอฟเฟกต์โดยไม่ใช้น้ำยากับค่ำสั่ง น้ำยา
ไปที่การผสมยาสำหรับการผสมยา
สี Particle เพิ่มเติม
1
Speed
 • เพิ่ม FOV
 • เพิ่มความเร็วในการเดิน 20%
ความเร็วเพิ่ม 20% ต่อ 1 เลเวล
 • การวิ่งกับบินจะได้ผลเอฟเฟกต์นี้แต่ไม่ใช้เอฟเฟกต์ยา
 • Beacon
Grid Potion of Swiftness.png

Potion of Swiftness

สีฟ้า
ที่เลเวลสูง ๆ (ประมาณเลเวล 100)ผู้เล่นจะวิ่งเร็วกว่า chunks โหลด
2
Slowness
 • ลด FOV
 • ลดความเร็วในการเดิน 15%
ความเร็วลดลง 15% ต่อ 1 เลเวล การยิงธนู,กดปุ่ม shift,กินอาหาร,ดื่มน้ำ,ดื่มยา,ดื่มนม และ ป้องกันด้วยดาบจะได้ผลเอฟเฟกต์นี้แต่ไม่ใช่เอฟเฟกต์ยา
Grid Potion of Slowness.png

Potion of Slowness

สีฟ้า-เทา
ที่เลเวล 7 หรือมากกว่า ผู้เล่นจะไม่สามารถวิ่งหรือเดินแต่ยังสามารถกระโดดไปด้านหน้าได้
3
Haste
ความเร็วในการขุด block เพิ่มขึ้น 20% (แขนขยับเร็วขึ้น) ความเร็วในการขุด block เพิ่มขึ้น 20% ต่อ 1 เลเวล Beacon โดยตัวเกมมี "Potion of Haste" แต่การเอาน้ำยานี้ต้องใช้ custom potion features เท่านั้น
สีเหลือง
ที่เลเวล 3 หรือมากกว่า เมื่อผู้เล่นขุดอะไรสักอย่างจะเห็นแขนไม่ขยับ
4
Mining Fatigue
ความเร็วในการขุด block ลดลง 20% (แขนขยับช้าลง) ความเร็วในการขุด block ลดลง 20% ต่อ 1 เลเวล ไม่มี โดยตัวเกมมี "Potion of Dullness" แต่การเอาน้ำยานี้ต้องใช้ custom potion features เท่านั้น
สีกากีแก่
ที่เลเวล 5 หรือมากกว่า ผู้เล่นจะไม่สามารถขุด block เอฟเฟกต์นี้ไม่มีผลต่อการขุด block ใน Creative Mode
5
Strength
เพิ่มแรงโจมตีโดยการโจมตีระยะประชิต 130% เพิ่มแรงโจมตีเท่าตัวต่อ 1 เลเวล Beacon
Grid Potion of Strength.png
Potion of Strength

สีแดงแก่
6 แม่แบบ:Healthbar
Instant Health
เพิ่มเลือดให้ยังผู้เล่น 4 (แม่แบบ:Healthbar) ลดเลือดพวก Undead 6 (แม่แบบ:Healthbar) เพิ่ม/ลดเลือดมากขึ้น 2 เท่าต่อการเพิ่มขึ้น 1 เลเวล ไม่มี
Grid Potion of Healing.png

Potion of Healing

สีแดง
ลดเลือดพวก Undead ถ้าเอฟเฟกต์มีระยะเวลามากกว่า 1 tick มันจะเพิ่มเลือดทุกๆ 1 tick
7 แม่แบบ:Healthbar
Instant Damage
ลดเลือด 6 (แม่แบบ:Healthbar) กับผู้เล่น พวก Undead จะเพิ่มเลือด 6 (แม่แบบ:Healthbar) ลด/เพิ่มเลือดมากขึ้น 2 เท่าต่อการเพิ่มขึ้น 1 เลเวล ไม่มี
Grid Potion of Harming.png

Potion of Harming

สีแดงม่วงเข้มอมน้ำตาล
เพิ่มเลือดพวก Undead เวลาตายจะขึ้นว่า "<player> was killed by magic" ถ้าเอฟเฟกต์มีระยะเวลามากกว่า 1 tick มันจะลดเลือดทุกๆ 1 tick
8
Jump Boost
 • ทำให้ผู้เล่นกระโดดได้สูงขึ้น 1/2 block
 • ลด fall damage ไป 1 (แม่แบบ:Healthbar).
เพิ่มความสูงของการกระโดดไป [เลเวล]/8+.46 ต่อ 1 เลเวล (ความสูงคือ ([เลเวล]+4.2)^2/16) ลด fall damage ไป 1 (แม่แบบ:Healthbar)ต่อ 1 เลเวล Beacon โดยตัวเกมมี "Potion of Leaping" แต่การเอาน้ำยานี้ต้องใช้ custom potion features เท่านั้น
สีเขียวอ่อน
ในเลเวลที่ 33 การกระโดดจะทำให้ตายเมื่อตกสู่พื้น

ในเลเวลที่ 128 ผู้เล่นจะกระโดดไม่ได้.
ในเลเวลที่ 255 ผู้เล่นจะไม่ได้รับ fall damage

9
Nausea
หน้าจอWobblesและwarp ไม่มีเอฟเฟกต์ เมื่อยืนใกล้ๆประตูนรกจะได้ผลเอฟเฟกต์แต่ไม่ใช่เอฟเฟกต์ยา โดยตัวเกมมี "Potion of Nausea" แต่การเอาน้ำยานี้ต้องใช้ custom potion features เท่านั้น
สีม่วง
เมื่อเอฟเฟกต์ Nausea หยุดหน้าจอจะแสดง Nether portal animation
10
Regeneration
เพิ่มเลือด1 (แม่แบบ:Healthbar)ทุกๆ 50 ticks หรือ 2.5 seconds ระยะห่างในการเพิ่มเลือดลดลง 2 เท่าต่อการเพิ่มขึ้น 1 เลเวล
Grid Potion of Regeneration.png

Potion of Regeneration

สีชมพู
ไม่มีผลกับพวก undead
11
Resistance
Reduces all incoming damage by 20% Reduces damage by 20% with each additional level
 • Enchanted golden apple
 • Beacon
Referenced by "Potion of Resistance" by game, but potion not currently present unless using custom potion features
Mahogany
Level +5 is full immunity to all damage, except the void and the /kill command.
12
Fire Resistance
Immunity to fire and lava ไม่มีเอฟเฟกต์ Enchanted golden apple
Grid Potion of Fire Resistance.png

Potion of Fire Resistance

Amber
13
Water Breathing
 • Sets and holds the air meter at 100%
 • Increases visibility while underwater
ไม่มีเอฟเฟกต์ ไม่มี Referenced by "Potion of Water Breathing" by game, but potion not currently present unless using custom potion features
สีฟ้า
14
Invisibility
 • Causes the entity model to disappear
 • Mobs will not attack/sense the player unless directly touched[note 1][1]
ไม่มีเอฟเฟกต์ ไม่มี
Grid Potion of Invisibility.png

Potion of Invisibility

สีเทาอ่อน
Armor, held items and any particles caused by effects do not disappear with the entity.
15
Blindness
 • Creates thick black fog around the player
 • Prevents sprinting
ไม่มีเอฟเฟกต์ Render distance and the Void fog cause similar effects but not the status effect Referenced by "Potion of Blindness" by game, but potion not currently present unless using custom potion features
Dark gray
The Sun and Moon can be seen as normal. Also, liquids do not fade into the fog perfectly.
16
Night Vision
 • Increases brightness
 • Increases ability to see underwater
ไม่มีเอฟเฟกต์ ไม่มี
Grid Potion of Night Vision.png

Potion of Night Vision

Medium blue
Screen flashes for 10 seconds before the effect wears off. Effect does not help with seeing through the void fog, instead it changes the color of the void fog from black to sky-blue if day or dark-blue if night.
17
Hunger
 • Causes food meter to deplete by 0.025 food exhaustion per tick
 • Hunger bar turns yellow-green (Poisoned Hunger.svg)
Increases the effect by 0.025 with each additional level Referenced by "Potion of Hunger" by game, but potion not currently present unless using custom potion features
Dull green
18
Weakness
Doubles decrease in damage with each additional level ไม่มี
Grid Potion of Weakness.png

Potion of Weakness

Gray
19
Poison
Delay between damage is reduced by half (rounding down) with each additional level
Grid Potion of Poison.png

Potion of Poison

สีเขียว
Does not affect undead mobs or spiders. Will stop at half a heart.
20
Wither
Delay between damage is reduced by half (rounding down) with each additional level Attacked by the Wither and a wither skeleton Referenced by "Potion of Decay" by game, but potion not currently present unless using custom potion features
Bistre
Death is reported as "<player> withered away".
21
Health Boost
Adds 4 (Empty Heart.svgEmpty Heart.svg) base health; extra health vanish when the effect ends 4 (Empty Heart.svgEmpty Heart.svg) base health are added with each additional level ไม่มี Referenced by "Potion of potion.healthBoost.postFix" by game, but potion not currently present unless using custom potion features
Orange
Actual health may be above the base value after the effect ends and will not be capped, unless the entity is healed. Extra hearts of the mounted mob from the effect can be seen while riding a mounted mob.
22
Absorption
Adds 4 (แม่แบบ:Healthbar) absorption health that cannot be replenished by natural regeneration or other effects. Absorption health vanish when the effect ends 4 (แม่แบบ:Healthbar) absorption health are added with each additional level
 • Golden apple
 • Enchanted Golden Apple
Referenced by "Potion of potion.absorption.postFix" by game, but potion not currently present unless using custom potion features
Azure
Extra hearts of the mounted mob from the effect can be seen while riding a mounted mob.
23 Hunger.svg
Saturation
Causes food meter to be replenished by 1 (Half Hunger.svg) per tick. 1 (Half Hunger.svg) is added with each additional level ไม่มี Referenced by "Potion of potion.saturation.postFix" by game, but potion not currently present unless using custom potion features
Red
 1. If the player wears any one piece of armor, mobs will be able to see the player at most 1 block away; for every additional piece of armor the player equips, this distance will increase by 3, for a maximum view distance of 10 blocks if the player wears a full set.

เอฟเฟกต์ของสถานะ (อังกฤษ: Status effects) are various conditions, which can be either helpful or harmful, that affect an entity. They can be inflicted in various ways throughout the game, including consuming potions and some food items, being in the range of beacons and conduits, and being attacked by or close to certain mobs.

The /effect command allows players to inflict effects upon themselves and other entities.

เอฟเฟกต์แบบสรุป[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ไอคอน ชื่อ เอฟเฟกต์ ประเภท
Speed เพิ่มความเร็วในการเดิน Positive
Slowness ลดความเร็วในการเดิน Negative
Haste เพิ่มความเร็วในการทุบและความเร็วโจมตี Positive
Mining Fatigue ลดความเร็วในการทุบและความเร็วโจมตี Negative
Strength เพิ่มความเสียหายระยะใกล้ Positive
Instant Health รักษาเอนทิตี้, สร้างความเสียหายต่อ undead Positive
Instant Damage สร้างความเสียหายต่อเอนทิตี้, รักษา undead Negative
Jump Boost เพิ่มความสูงของการกระโดดและลดความเสียหายจากการตก Positive
Nausea โยกเยกและแปรปรวนหน้าจอ Negative
Regeneration เพิ่มเลือดเมื่อเวลาผ่านไป Positive
Resistance ลดความเสียหายส่วนใหญ่ Positive
Fire Resistance กันไฟและลาวา Positive
Water Breathing ป้องกันการจมน้ำ Positive
Invisibility ทำให้ล่องหน Positive
Blindness แม่แบบ:Only ลดประสิทธิภาพการมองและทำให้ไม่สามารถวิ่งและ critical hit ได้ Negative
Night Vision ลบความมืด Positive
Hunger เพิ่ม food exhaustion Negative
Weakness ลดความเสียหายระยะใกล้ Negative
Poison สร้างความเสียหายเมื่อเวลาผ่านไป (แต่ไม่สามารถฆ่าได้) Negative
Wither สร้างความเสียหายเมื่อเวลาผ่านไป (สามารถฆ่าได้) Negative
Health Boost แม่แบบ:Only เพิ่มเลือดสูงสุด Positive
Absorption เพิ่มความเสียหาย absorption Positive
Saturation แม่แบบ:Only Restores ความหิวและความอิ่มตัว Positive
Glowing แม่แบบ:Only Outlines เอนทิตี้ (สามารถมองได้ผ่านบล็อก) Negative
Levitation ลอยเอนทิตี้ขึ้นไป Negative
Fatal Poison แม่แบบ:Only สร้างความเสียหายเมื่อเวลาผ่านไปและอาจฆ่าได้ Negative
Luck แม่แบบ:Only เพิ่มโอกาสในการ high-quality และ loot เพิ่มขึ้น Positive
Bad Luck แม่แบบ:Only ลดโอกาศในการ high-quality และ loot เพิ่มขึ้น Negative
Slow Falling ลดความเร็วในการตกและ negates fall damage Positive
Conduit Power เพิ่มประสิทธิภาพการมองใต้น้ำและเพิ่มความเร็วการทุบ, ป้องกันการจมน้ำ Positive
Dolphin's Grace แม่แบบ:Only เพิ่มความเร็วในการว่ายน้ำ Positive
Bad Omen ทำให้ illager raid เริ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่หมู่บ้าน Negative
Hero of the Village มอบส่วนลดในการแลกเปลี่ยน Positive

ค่าข้อมูล[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

รุ่น Java:

เอฟเฟกต์ ชื่อ เลขไอดี
Speed speed 1
Slowness slowness 2
Haste haste 3
Mining Fatigue mining_fatigue 4
Strength strength 5
Instant Health instant_health 6
Instant Damage instant_damage 7
Jump Boost jump_boost 8
Nausea nausea 9
Regeneration regeneration 10
Resistance resistance 11
Fire Resistance fire_resistance 12
Water Breathing water_breathing 13
Invisibility invisibility 14
Blindness blindness 15
Night Vision night_vision 16
Hunger hunger 17
Weakness weakness 18
Poison poison 19
Wither wither 20
Health Boost health_boost 21
Absorption absorption 22
Saturation saturation 23
Glowing glowing 24
Levitation levitation 25
Luck luck 26
Bad Luck unluck 27
Slow Falling slow_falling 28
Conduit Power conduit_power 29
Dolphin's Grace dolphins_grace 30
Bad Omen bad_omen 31
Hero of the Village hero_of_the_village 32

รุ่น Bedrock:

เอฟเฟกต์ ชื่อ เลขไอดี
Speed speed 1
Slowness slowness 2
Haste haste 3
Mining Fatigue mining_fatigue 4
Strength strength 5
Instant Health instant_health 6
Instant Damage instant_damage 7
Jump Boost jump_boost 8
Nausea nausea 9
Regeneration regeneration 10
Resistance resistance 11
Fire Resistance fire_resistance 12
Water Breathing water_breathing 13
Invisibility invisibility 14
Blindness blindness 15
Night Vision night_vision 16
Hunger hunger 17
Weakness weakness 18
Poison poison 19
Wither wither 20
Health Boost health_boost 21
Absorption absorption 22
Saturation saturation 23
Levitation levitation 24
Fatal Poison fatal_poison 25
Conduit Power conduit_power 26
Slow Falling slow_falling 27
Bad Omen bad_omen 28
Hero of the Village village_hero 29

ความสำเร็จ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Achievementsแม่แบบ:Achievementsแม่แบบ:Achievements

ความก้าวหน้า[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน
แม่แบบ:AdvancementA Furious Cocktailมีสถานะยาทุกอย่างอยู่ในเวลาเดียวกัน
(Have every potion effect applied at the same time)
Local Brewery minecraft:nether/all_potions
แม่แบบ:AdvancementHow Did We Get Here?มีสถานะเอฟเฟกต์ทุกอย่างอยู่ในเวลาเดียวกัน
(Have every effect applied at the same time)
A Furious Cocktail minecraft:nether/all_effects
แม่แบบ:AdvancementGreat View From Up Hereลอยขึ้น 50 บล็อกจากการโจมตีของชัลเกอร์
(Levitate up 50 blocks from the attacks of a Shulker)
The City at the End of the Gameเคลื่อนที่ในแนวตั้งเป็นระยะทาง 50 บล็อกจากผลของสถานะตัวเบา (levitation)minecraft:end/levitate

วิดีโอ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Video note

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

java Beta
1.8?The first 19 status effects have been introduced, 8 of which are nonfunctional. No potions are added yet, so the only effects that are obtainable are Regeneration (golden apples), Hunger (raw chicken and rotten flesh), and Poison (cave spiders).
รุ่น Java
1.0.0Beta 1.9 Prerelease 2Potions have been added, but are unobtainable without inventory editing. All effects can appear on potions, but Invisibility and Night Vision still do not function.
Drinking milk now clears all status effects.
Beta 1.9 Prerelease 3Potions have been revamped and made obtainable. As part of this, 8 effects no longer exist as potions and have become unused.
1.3.112w21aAn enchanted golden apple made from blocks of gold has been added, and induced, among others, the formerly unused Resistance status effect.
12w26aMonster spawners can now be customized using third-party world editors and set to spawn mobs with status effects.
1.4.212w32aBeacons have been added (to Creative only) and can be used to give status effects to players around them. Several effects without a potion can now be induced, including the formerly unused Haste and Jump Boost effects.
Villager zombies under the effects of a potion of Weakness can now be given a golden apple to cure it.
12w39aUsing external programs, potions can now be changed to give different or multiple effects for any length.
1.513w09bUsing /effect the player can now apply potion effects to other players, with a maximum value of 4.
13w09c/effect now has a level limit of 255.
1.6.113w23aRegeneration and Instant Health have been slightly nerfed, having Regeneration heal twice as slow and Instant Health be 33% less potent.
13w23b Added Health Boost effect. It is activated after eating the 1st tier of the golden apple. The enchanted tier does not give the effect at all.
Regeneration has been increased from level 1 to 2 on the normal golden apple, and increased from level 4 to 5 on the enchanted golden apple.
13w24aSpiders now have a rare chance to spawn with status effects on hard difficulty.
13w24b Added Absorption effect.
Health Boost no longer activate after eating a golden apple. The Absorption effect is now triggered after eating either tier of the golden apple, and lasts for 2 minutes.
preAdded Saturation effect.
1.6.2?Extra health from Absorption effect no longer reappears every 30 seconds.
1.814w06aAdded the ability to disable effect particles.
14w25aMining Fatigue mechanics have been adjusted. There is no longer a 20 percentage point reduction per level.
14w27aPotion of Leaping has been added.
Jump Boost now has bright green particles.
14w28aEffects now accept named IDs, as well as numerical IDs.
1.915w31a Added Levitation status effect, received when player is hit by a shulker projectile.
Added Glowing status effect, which is received when players or mobs are hit by spectral arrows.
Status effects are now displayed on the HUD, instead of just in the inventory.
15w33aStrength was changed from +130% damage bonus per level to 3 (แม่แบบ:Healthbar) damage per level. Weakness was changed from 0.5 (แม่แบบ:Healthbar) damage reduction to 4 (แม่แบบ:Healthbar).
15w34bHaste and Mining Fatigue affect the new attackSpeed attribute.
15w44b New status effects, Luck and Bad Luck.
Tipped arrows now display the effect's time, same as potions.
Tipped arrows are now able to be obtained in survival.
15w49a Health Boost and Absorption icons have now changed to look different.
1.1318w14a Added the Slow Falling status effect, which is obtained by drinking a potion of Slow Falling or being hit by an arrow of Slow Falling.
18w15a Added the Conduit Power status effect, which is obtained by activating a conduit.
18w16aConduit Power now gives off a different effect.
18w19a Added the Dolphin's Grace status effect, which is obtained by swimming near dolphins.
1.1418w47a Added the Bad Omen status effect, which is obtained by killing a raid captain. The texture of the effect was later changed to
19w08aEach individual status effect icon texture is now found in a separate texture file.
19w13a Added the Hero of the Village status effect, obtained after defeating a raid triggered by Bad Omen.
pocket Alpha
0.11.0December 2, 2014Jeb tweets an image of status effects in progress.
When the player is affected with a status effect, there are tabs on the right side of the screen that shows what effects are currently afflicted.
Jeb states that the only effects obtainable are Poison and Nausea, due to potions not being implemented yet.
December 4, 2014Jeb tweets an image of the status effect GUI, which appears to be shown when one of the "tabs" are selected.
build 1Added status effects.
Currently, since potions have not been implemented, the only effects available are Poison from cave spiders, rotten flesh and pufferfish, Hunger from raw chicken and pufferfish (which doesn't function yet), and Nausea from pufferfish. Other effects can be applied using an inventory editor or modifier, though some do not work properly.
build 4Drinking milk now removes all status effects.
build 12Armor no longer decreases damage from status effects.
0.12.1build 1Most status effects work properly now, and added a few new ones. Jump boost can't be obtained, as rabbits have not yet been added.
Status effects now can be applied with potions.
Rotten foods now cause Hunger, rather than Poison due to the addition of hunger.
The hunger status effect functions correctly now due to the addition of hunger.
?Fixed a bug where the touch radius was offset for the status effect tab.
0.13.0build 1Jump boost can now be obtained in survival because of the addition of rabbits.
0.16.0build 1Added an exclusive potion, splash potion and arrow of Decay. It is unobtainable in survival due to the lack of a brewing recipe for it.
Mining fatigue can now be inflicted upon the player in survival by a elder guardian.
build 4 The wither effect can now be inflicted with the addition of the wither.
รุ่น Pocket
1.0.0alpha 0.17.0.1 Added Levitation status effect, received when the player is hit by a shulker projectile.
รุ่น Bedrock
1.2.0?Absorption effect amplifier has been increased for enchanted golden apples.
1.4.0beta 1.2.20.1The Water Breathing status effect no longer gives the player enhanced underwater vision.
1.5.0beta 1.5.0.1 Added the Conduit Power status effect, which is received when the player activates a conduit.
1.6.0beta 1.6.0.5 Added the Slow Falling status effect, obtained by drinking a potion of Slow Falling or being hit by an arrow of Slow Falling.
1.8.0? Health Boost and Absorption icons have now changed to look different.
1.11.0beta 1.11.0.1Added the Bad Omen and Hero of the Village status effects.
รุ่น Legacy Console
TU5Patch 1Status effects have been introduced. Potions haven't been added yet, so the only things that cause them are golden apples, raw chicken, rotten flesh and cave spiders.
TU7Actual potions have now been added and some effects got an alchemical ingredient that correspond to them.
Milk has been now given the ability to cure and clear all status effects.
TU141.04An enchanted golden apple made from blocks of gold has been added, and induced, among others, the formerly unused Resistance status effect.
TU19CU71.12Night Vision now functions, and a potion and splash potion of Night Vision has been implemented and added to Creative mode.
Beacons have been added and can be used to give status effects to players around them, and several potion effects without a potion can now be induced.
Villager zombies under the effects of a potion of Weakness can now be given a golden apple to cure it.
Invisibility now functions, and turns mobs invisible. Players under its effect can now not be detected by other players. A potion and splash potion of Invisibility was implemented and added to Creative mode.
The Wither effect has been added, and it is inflicted by the wither's wither skulls.
Added Absorption effect, which can be triggered for 2 minutes when consuming either tier of the golden apple.
TU46CU361.38Patch 15Added Levitation status effect, received when the player is hit by a shulker projectile.
TU691.76Patch 38Added the Slow Falling status effect, obtained by drinking a potion of Slow Falling or being hit by an arrow of Slow Falling.
รุ่น PlayStation 4
1.91Added and status effect.
รุ่น New Nintendo 3DS
0.1.0Added status effects.
1.2.12Status effects are now displayed on the HUD, instead of just in the inventory.

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Issue list

เกร็ดความรู้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • หากผู้เล่น มี Blindness และ Night Vision พร้อมกันหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีดำและมองเห็นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ได้เท่านั้น (ยกเว้นตอนฝนตก พายุ หรือพายุฝนฟ้าคะนอง[2])
 • เลือดสูงสุดที่ผู้เล่น สามารถมีได้โดยใช้ Health Boost และ Absorption คือ 2068 (แม่แบบ:Healthbar × 1034)
 • A player who gets max health using the method above, and then adds Regeneration with the level of 255 while healing to 1034 hearts, sees the view jolt, even in Creative mode, as if taking damage. This also happens when the effect ends.
 • If the player has at least Resistance 5, then they are practically invincible (apart from the /kill command and the void), although the void cannot kill a player with Regeneration 7 or higher.
 • The Wither effect is the only negative effect that can negatively affect both living and undead mobs.
 • The Jump Boost status effect does not make slimes, magma cubes or guardians jump higher แม่แบบ:Only
 • Speed allows slimes to jump farther. High levels of speed can make slimes bounce out of view with just one jump.
 • The Levitation status effect normally raises the player into the air, unless the player is in water.
 • When having multiple status effects, the status effects' timer's is reduced by 1 second each simultaneously, regardless of when the player takes another potion. This is because they use the same "seconds counter" that "ticks" every 20 game ticks to save memory. For example, if the player drinks one potion and another different potion that doesn't reset the timer 5.5 (or any non-integer amounts) seconds later, both status effects' timers subtract 1 second from both of them simultaneously.
 • The player can walk/run while having the Levitation effect, especially on level 254.
 • Although the Wither effect is given to the player by being hit by wither skeletons or the wither, the icon shows a normal skeleton head instead of a wither skeleton head.
 • Using /effect <player> minecraft:levitation <time in seconds> 255 makes the player fly in Survival and not jump, when the effect is over in Survival when in midair, hitting the ground causes the player to shoot into the air, resulting in a likely death.
 • เมื่อคริปเปอร์ ติดเอฟเฟกต์ของสถานะและระเบิดมันจะทิ้ง lingering potion cloud of the effect(s) ก่อนที่มันจะตายแม่แบบ:Only
 • ไอคอนสถานะ Conduit Power นำเทกซ์เจอร์เก่าของ heart of the sea กลับมาใช้

แกลเลอรี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • ไฟ - gives a damaging condition similar to a status effect

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Reflist

External links[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Effects แม่แบบ:Gameplay