คำสั่ง/experience

จาก Minecraft Wiki
experience
รูปคำสั่ง
การจำกัด

โอเปอร์เรเตอร์

เพิ่มเข้ามาในเกมครั้งแรก

Beta 1.9 (Beta 1.9 Prerelease 5)
PE Alpha 0.16.0 (PE Alpha 0.16.0 build 1)

เพิ่มหรือลดค่าประสบการณ์ (experience)ของผู้เล่น

ไวยากรณ์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เวอร์ชั่น Java มีไวยากรณ์ทั้งหมด ๖ รูป ดังนี้

 1. เพิ่มหรือลดค่าประสบการณ์ให้เป้าหมาย
  /experience add <targets> <amount> [levels|points]
  /experience add <เป้าหมาย> <จำนวน> [เลเวล|แต้ม]
 2. ปรับค่าประสบการณ์ให้กับเป้าหมาย
  /experience set <targets> <amount> [levels|points]
  /experience set <เป้าหมาย> <จำนวน> [เลเวล|แต้ม]
 3. แสดงค่าประสบการณ์ของเป้าหมาย
  /experience query <targets> (levels|points)
  /experience query <เป้าหมาย> (เลเวล|แต้ม)
 4. เหมือนกับข้อแรก แต่แค่เปลี่ยนชื่อคำสั่งเป็น/xp
  /xp add <targets> <amount> [levels|points]
 5. เหมือนกับข้อ2 แต่แค่เปลี่ยนชื่อคำสั่งเหมือนกับข้อ4
  /xp set <targets> <amount> [levels|points]
 6. เหมือนกับข้อ3 แต่แค่เปลี่ยนชื่อคำสั่งเหมืนกับข้อ4
  /xp query <targets> (levels|points)

เวอร์ชั่น Bedrock มีไวยากรณ์ทั้งหมด ๒ รูป ดังนี้

 1. เพิ่มหรือลด แต้มค่าประสบการณ์ให้ผู้เล่น
  /xp <amount: int> [player: target]
  /xp <จำนวน: ตัวเลข> [ผู้เล่น: เป้าหมาย]
 2. เพิ่มหรือลด เลเวลค่าประสบการณ์ให้ผู้เล่น
  /xp <amount: int>L [player: target]
  /xp <จำนวน: ตัวเลข>L [ผู้เล่น: เป้าหมาย]

เงื่อนไข[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

<amount>หรือ<amount: int>ในเวอร์ชั่นBE

ระบุจำนวนค่าประสบการณ์ที่ต้องการ

ถ้าต้องการเพิ่ม ให้ใส่จำนวนเต็มบวก เช่น 64

ถ้าต้องการลด ให้ใส่จำนวนเต็มลบ เช่น -555

ในเวอร์ชั่น Bedrock

ถ้าใส่จำนวนเป็นแต้ม ค่าประสบการณ์ที่ใส่ได้คือ ระหว่าง 0 ถึง 2147483647

ถ้าใส่จำนวนเป็นเลเวล ค่าประสบการณ์ที่ใส่ได้คือ ระหว่าง -2147483647 ถึง 2147483647

ในเวอร์ชั่น Java

สำหรับไวยากรณ์/experience addและ/xp addจำนวนที่ใส่จะต้องอยู่ระหว่าง -2147483647 ถึง 2147483647

สำหรับไวยากรณ์/experience setและ/xp setจำนวนที่ใส่จะต้องอยู่ระหว่าง 0 ถึง 2147483647

<target>หรือ<player: target>ในเวอร์ชั่น BE

ระบุชื่อผู้เล่นหรือเป้าหมายที่ต้องการ ถ้าไม่ระบุ จะเป็นค่าเริ่มต้น (ค่าเริ่มต้นคือ ผู้เล่น, เอนทิตี้(Entities) หรือบล็อกคำสั่ง ที่ทำการรันคำสั่งนั้นๆ) คำสั่งนี้ไม่สามารถใช้กับเอนทิตี้(Entities), บล็อกคำสั่ง*และผู้เล่นที่ไม่ได้รับอนุญาตได้

*ถ้าใช้ในบล็อกคำสั่ง จะต้องระบุเป้าหมายให้ชัดเจน

ผลลัพธ์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ผลลัพธ์จะออกมาผิดพลาด ถ้าไม่ระบุตามเงื่อนไข

สำเร็จในการเพิ่มหรือลดค่าประสบการณ์

ค่าประสบการณ์จะไม่ต่ำกว่า 0

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

รุ่น Java
1.0.0Beta 1.9 Prerelease 5เพิ่มคำสั่ง /xpเข้ามาในเกม
1.3.112w16aคำสั่ง /xp สามารถใช้ได้ในโมดผู้เล่นคนเดียวได้แล้ว
ไวยากรณ์มีการเปลี่ยนแปลงเป็น ระบุจำนวนก่อน แล้วระบุชื่อผู้เล่นทีหลัง และผู้เล่นสามารถใช้ได้แล้วในขณะนี้
1.4.212w39aเพิ่ม L เพื่อแสดงถึงเลเวล สามารถระบุเป็นเลเวลได้ แต่ไม่สามารถระบุเป็นแต้มได้ ล้มเหลวพร้อมกับข้อความ "Cannot give player negative experience points"
เปลี่ยนจำนวนสูงสุดที่ใส่ได้ของ /xp ในขณะนี้เป็น 2,147,483,647 (231−1) จาก 5,000.
1.1317w45aเพิ่ม /experience และทำให้ /xp เป็นคำสั่งร่วม
ปรับปรุงโครงสร้างไวยากรณ์ให้เป็น /experience add, /experience set, และ /experience query.
รับรองการระบุจำนวนติดลบแล้ว
pocket Alpha
0.16.0build 1เพิ่มคำสั่ง /xp เข้ามาในเกมแล้ว

ตัวอย่างการใช้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เวอร์ชั่น Java

/experience add Steve 100 levels

เพิ่มเลเวลค่าประสบการณ์ให้กับSteve จำนวน 100 เลเวล

/xp query Alexander points

ดูแต้มค่าประสบการณ์ของAlexander

/experience set @a 0 levels

ปรับเลเวลค่าประสบการณ์ของทุกคนในเซิร์ฟเวอร์(server)ให้เป็นเลเวล 0

/xp add -66 points

ลดแต้มค่าประสบการณ์ของตัวเอง จำนวน 66 แต้ม

เวอร์ชั่น Bedrock

/xp 2147483647L Steve

เพิ่มเลเวลค่าประสบการณ์ให้กับ Steve จำนวน 2147483647 เลเวล

/xp -2310 Mueller

ลดแต้มค่าประสบการณ์ของ Mueller จำนวน 2310 แต้ม